Subregionalna infolinia wsparcia - tel. 571 334 794 

Regulamin uczestnictwa

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w projekcie realizowanym przez Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu

pn. "Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Procedura rekrutacji uczestniczek Programu profilaktyki raka szyjki macicy odbywa się zgodnie z kryteriami Regulaminu Konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8, Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, oraz Standardami realizacji usług w ramach Działania 8.7.

2.      Projekt adresowany jest do osób pracujących, tj. osób w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność (działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne, praktykę zawodową), które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

3.      Badania cytologiczne w ramach Projektu mogą wykonywać kobiety pracujące, które w dniu przystąpienia do projektu znajdują się w wieku 25-59 lat, i które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich 36 miesięcy (decyduje data urodzenia).

4.      Badania cytologiczne w określonej grupie wiekowej mogą wykonywać aktywne zawodowo mieszkanki subregionu jeleniogórskiego, tj. mieszkanki powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, miasta Jeleniej Góry na prawach powiatu, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego.

5.      Badania cytologiczne w ramach Projektu wykonywane są nieodpłatnie i bez skierowania.

6.       Badania cytologiczne w ramach Projektu wykonywane są bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, społeczne, sytuację socjoekonomiczną bądź niepełnosprawność zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

7.      Przed badaniem, na etapie rejestracji, osoby upoważnione weryfikują uprawnienie danej kobiety do badania w bazie danych SIMP.

8.      Rejestracja na badanie cytologiczne odbywa się osobiście bądź drogą telefoniczną, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -18.00,  w wybranych punktach diagnostycznych: - Zgorzelec, ul. Warszawska 30, tel. 571 334 652

                             - Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. 571 334 821

                             - Zgorzelec, u. Warszawska 30, tel. 571 334 652

                             - Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1, tel. 602 517 269

                             - Zawidów, ul. Skłodowskiej – Curie 6, tel. 75 77 88 255

                             - Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 64, tel. 603 806 836

                             - Olszyna, ul. Wolności 21, tel. 571 334 849

(lista punktów diagnostycznych będzie uzupełniana).

9.      Po zgłoszeniu się na badanie każda uczestniczka wypełni Ankietę medyczną, Deklarację chęci przystąpienia do Projektu wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczeniem uczestnika projektu o przyjęciu do wiadomości podanych informacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

10.  Pobrany w trakcie badania materiał zostanie zabezpieczony i wysłany do pracowni diagnostycznej podwykonawcy.

11.  Po otrzymaniu wyniku lekarz podejmie decyzję co do ewentualnego dalszego postępowania, w tym diagnostyki pogłębionej w przypadku wskazań medycznych.

12.  Uczestnikami działań edukacyjno-informacyjnych w Projekcie mogą być mieszkańcy subregionu jeleniogórskiego posiadający status osoby pracującej.  

13.  Edukacja i informacja w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy realizowana jest:  podczas organizowanych szkoleń, spotkań i pogadanek (wg dostępnego harmonogramu), przez lekarzy podczas zajęć w poradniach POZ, w poradniach specjalistycznych, na oddziałach szpitalnych oraz w domach pacjentów w trakcie wizyt domowych, a także za pośrednictwem kolportowanych ulotek, plakatów oraz publikacji prasowych. 

14.  Akcja informacyjna i edukacyjna adresowana jest do wszystkich, bez względu na pochodzenie etniczne, rasę, pochodzenie społeczne, sytuację socjoekonomiczną,  niepełnosprawność bądź płeć zgodnie z zasadą różności szans i niedyskryminacji.

15.  Kobiety chcące wykonać badanie cytologiczne mogą po wcześniejszym umówieniu skorzystać z transportu grupowego.

16.  Kobiety chcące wykonać badanie cytologiczne mogą po badaniu uzyskać refundację kosztów dojazdu własnym środkiem transportu z miejsca zamieszkania do placówki diagnostycznej (tam i z powrotem) w wysokości 0,8358 zł za każdy kilometr.

17.  Kobiety potrzebujące wsparcia w opiece nad osobą zależną na czas badania, mogą otrzymać refundację kosztów opieki do wysokości 200 zł (za okazaniem rachunku) lub po uprzednim umówieniu w punkcie diagnostycznym bezpłatnie wynająć profesjonalną opiekę z WS-SPZOZ.  

18.  Pozyskane dane uczestników Projektu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Projektu.

19.  Uczestnicy Projektu udostępnią po zakończeniu Projektu swoje dane dot. statusu na rynku pracy oraz udziału w szkoleniach w celu monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach RPO WD 2014-2020.

20.  WS-SPZOZ ma prawo do monitorowania sytuacji uczestnika projektu po zakończeniu jego udziału w projekcie

 

Postanowienia końcowe

 

1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu konkursu nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego

3.      Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Projektu

4.      Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

5.      WSSPZOZ w Zgorzelcu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia

6.      Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu.